Skip to main content

Dana 28. svibnja 2022. godine na snagu stupa novi Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 19/2022, dalje: „Zakon“). Povod za ovu zakonodavnu inicijativu je obveza implementacije Direktive (EU) 2019/2161 Europskog parlamenta i vijeća od 27. studenog 2019. o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i direktiva 98/6/EZ, 2005/29/EZ te 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila Unije o zaštiti potrošača („Direktiva EU“) u domaći pravni poredak. Europski zakonodavac spomenutom Direktivom namjerava doskočiti  izazovima suvremenog doba te sustav zaštite prilagoditi potrošačkim navikama prosječnog građanina koji je sve više orijentiran na kupnju proizvoda ili usluge putem interneta posebice u okolnostima pandemije bolesti Covid-19. S druge strane, strožim novčanim kaznama nastoji se trgovce odvratiti od nepoštivanja zakonskih odredbi te, između ostalog, i u tom dijelu uskladiti razinu zaštite koju potrošači uživaju u različitim državama članicama Europske unije.

Iako se radi o sasvim novom zakonu, temeljne odrednice i mehanizmi zaštite potrošača nisu se u bitnome mijenjali, već ih je zakonodavac, poučen dosadašnjim iskustvima, nadopunio, nadogradio i prilagodio novim okolnostima, sve s ciljem adekvatnog odgovora na nedostatke koje su isti pokazali. 

Pisani prigovor

Uz dosadašnje mogućnosti podnošenja prigovora osobno u poslovnim prostorijama trgovca, putem pošte i e-pošte, trgovcu se daje pravo (ne i obvezu) da potrošaču omogući podnošenje prigovora putem sredstava mrežne komunikacije. Trgovca se izričito obvezuje da se jasno očituje prihvaća li prigovor kao osnovan ili ne, budući da su se dosada trgovci nerijetko nedovoljno određeno očitovali na prigovor potrošača. 

Posebni oblici prodaje

Kod bilo kakvog posebnog oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje, prodaja robe s greškom i sl.) trgovac je dužan pored snižene cijene istaknuti i najnižu cijenu koju je primjenjivao za isti proizvod u posljednjih 30 dana. Kod prodaje robe s greškom, osim naznake da se radi o robi s greškom trgovac je dužan naznačiti u čemu se greška sastoji.

Nepoštena poslovna praksa

Nepoštenom (zavaravajućom) poslovnom praksom od sada se smatra, između ostalog, i:

  • stavljanje robe na tržište Republike Hrvatske uz tvrdnju da je identična robi na tržištima drugih država članica iako se u stvarnosti razlikuje po sastavu ili obilježjima, uz propisane iznimke; 
  • propuštanje trgovca da pruži opće informacije o parametrima rangiranja proizvoda prikazanih potrošaču kao rezultat upita u obliku ključne riječi, izraza ili drugog mrežnog upita;
  • nenavođenje svakog plaćenog oglašavanja ili plaćanja u svrhu postizanja višeg ranga proizvoda u rezultatima pretraživanja;
  • navođenje recenzija proizvoda danih od potrošača koji su koristili ili kupili proizvod bez prethodne provjere da te recenzije doista potječu od takvih potrošača;
  • podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda;
  • preprodaja ulaznica za razna događanja potrošačima (koncerte, izložbe i slična događanja) ako su ih trgovci nabavili upotrebom automatiziranih sredstava za zaobilaženje ograničenja broja ulaznica koje jedna osoba može kupiti.

Javne usluge koje se pružaju potrošačima

Taksativni popis javnih usluga dopunjen je uslugom parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama. Zakonodavac je precizirao dopuštene načine pisanog podnošenja reklamacije –  osobno u poslovnim prostorijama trgovca, putem pošte i elektroničke pošte, te izrijekom propisao dužnost trgovca da  u svojim poslovnim prostorijama i/ili na mrežnim stranicama jasno, vidljivo i čitljivo istakne obavijest o načinu podnošenja reklamacije.

Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu

Pružatelji internetskih tržišta obvezni su informirati potrošače o tome je li treća osoba koja nudi robu, usluge ili digitalni sadržaj trgovac ili ne, te ako nije trgovac, obavijestiti potrošača o tome da se pravila o zaštiti potrošača ne primjenjuju na sklopljeni ugovor.

Propisujući obveze trgovca koji organizira događanja radi prodaje ili promocije proizvoda, pored obveze informiranja potrošača o svrsi događanja i uvjetima sudjelovanja, zakonodavac obvezuje trgovca da takav poziv potrošaču dostavi na papiru ili, uz njegovu suglasnost, na drugom trajnom mediju. Izrijekom se uređuju i nezatražene posjete potrošačevu domu, koje trgovac sada može provoditi isključivo radnim danom od 8 do 20 sati, a potrošač ima pravo istaknuti dodatno vremensko ograničenje posjete. 

Izrijekom je propisano pravo potrošača da, u slučaju zakašnjenja trgovca s ispunjenjem ugovora, raskine ugovor o kupoprodaji bez ostavljanja naknadnog razumnog roka za ispunjenje ako iz okolnosti slučaja proizlazi da ga trgovac neće moći ispuniti niti u naknadnom roku.

Inspekcijski nadzor i prekršajna odgovornost

Inspektori su sada, između ostalog, izričito ovlašteni provoditi kupnju s tajnim identitetom. Povećan je i raspon novčanih kazni, a predviđena je i mogućnost izricanja novčane kazne u postotku od ukupnog godišnjeg prometa za prekogranične povrede kolektivnih interesa potrošača.

Zaključno, zakonodavac je ovim Zakonom, usklađujući pravila domaćeg pravnog poretka s europskom legislativom, bez sumnje podigao razinu zaštite potrošača, a s odgodom stupanja na snagu za dan 28. svibnja 2022. godine ostavio ipak određeno vrijeme svim adresatima, posebno trgovcima, da svoje ponašanje i poslovanje usklade s novim obvezama.

Martina Višnjić