Skip to main content

Krajem listopada 2023. godine Hrvatski sabor je usvojio posljednje izmjene Zakona o trgovačkim društvima („ZTD“) koje su na snagu stupile 10. studenog 2023. godine, izuzev pojedinih odredbi koje su na snagu stupile 1. siječnja 2024. godine. Izmjene su donijele sljedeće ključne novosti:

  • Osobe s nepodmirenim dugovanjima ne mogu osnovati društvo i biti imenovane na funkcije u društvu

Nove odredbe koje su stupile na snagu 1. siječnja 2024. godine, odnose se na pravne i fizičke osobe koje (i) imaju nepodmirena dugovanja po osnovi javnih davanja, ili (ii) su objavljene na popisu poreznih obveznika odnosno poslodavaca koji ne isplaćuju plaće, ili (iii) su u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva za osnivanjem društva bile član društva koje je bilo u vlasničkoj strukturi društva koje je brisano u stečajnom postupku s nepodmirenim dugovanjem po osnovi javnih ili poreznih davanja. 

  • Novi postupak davanja prokure 

Izmjenama je izričito predviđeno da se prokura može dati i osnivačkim aktom, a prilikom promjene prokure neće biti potrebno mijenjati isti.

  • Novosti kod dioničkih društava

Ako su dioničaru izrečene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, ili u odnosu na njega traju pravne posljedice pravomoćne osude za kaznena djela financiranja terorizma i/ili pranja novca, dužan je o tome bez odgađanja obavijestiti društvo, a na zahtjev društva dužan je bez odgađanja dati izjavu postoje li u pogledu njega neke od ovih okolnosti, dok prava tog dioničara iz dionica po samom zakonu miruju, neovisno zna li društvo za postojanje tih okolnosti. Fizička osoba kod koje postoje navedene okolnosti po samom zakonu prestaje biti član uprave ili nadzornog odbora, dok postojanje istih mora prijaviti registarskom sudu, a posljedica je brisanje te osobe iz sudskog registra. 

Isplata otpremnine manjinskim dioničarima dobila je novi oblik osiguranja – potvrdu središnjeg depozitorija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj da je glavni dioničar na račun središnjeg depozitorija uplatio novac potreban za plaćanje otpremnine, uvećan za tromjesečni iznos kamata.

Što se tiče određivanja politika primitaka uprave, glavna skupština sada može na zahtjev manjinskih dioničara donijeti odluku o smanjenju najvišeg iznosa primitaka društva čije su dionice uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja. Ako društvo čije su dionice uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja odluči dio primitaka dati u dionicama, trebat će između ostalog navesti i rokove i uvjete držanja dionica nakon stjecanja te razjašnjenje kako taj dio primitka pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva. 

Izmjene uključuju i novu definiciju poslova s povezanim osobama. Umjesto prethodne suglasnosti nadzornog odbora društva čije su dionice uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja potrebne za poslove s povezanim osobama, sada takvu prethodnu suglasnost može dati i komisija koju je imenovao nadzorni odbor. Sukladno tome, dodatno je uređena obveza takvih društava da bez odgode objave transakciju s povezanim osobama za koje je potrebna prethodno spomenuta suglasnost, a s ciljem transparentnosti poslovanja obavijest na internetskim stranicama društva treba biti dostupna najmanje pet godina. 

Kod revizije pripajanja i spajanja mora se navesti između ostalog i kojom je metodom određena naknada u gotovini. Što se tiče provođenja pripajanja, sada je izrijekom propisano da društvo preuzimatelj ne mora povećati temeljni kapital ako sve dionice svih društava koja sudjeluju u pripajanju drži ista osoba ili ako iste osobe drže dionice u istom omjeru u svim društvima koja sudjeluju u pripajanju, osim ako bi to bilo protivno pravilima o zabrani vraćanja uloga i o zabrani oslobođenja od obveze uplate iz članaka 216. i 217. ZTD-a

Ovim izmjenama se također osigurava primjena Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1212 od 3. rujna 2018. godine o utvrđivanju minimalnih zahtjeva za provedbu odredbi Direktive 2007/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja identiteta dioničara, prijenosa informacija i olakšavanja izvršavanja prava dioničara.

  • Novi razlozi ništetnosti i pobojnosti odluka nadzornog odbora

Odluke su ništetne ako je njihov sadržaj protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima, moralu društva ili prisilnim odredbama statuta, ako je pri njihovom donošenju došlo do teže povrede postupka, i/ili je presudan glas dan pod prisilom prilikom donošenja odluke. Odluke su pak pobojne ako je pri njihovom donošenju učinjena lakša povreda postupka koju nadzorni odbor može otkloniti ili se povreda uklanja protekom vremena, ako je unatoč pokazanoj pozornosti člana nadzornog odbora odlučno utjecala na donošenje odluke, ili ako je odlučan glas za donošenje odluke dan zbog opravdanog straha izazvanog nedopuštenom prijetnjom, u bitnoj zabludi, zbog nesporazuma o pravnoj naravi odluke ili o nekom njezinom bitnom sastojku ili zbog prijevare.

  • Solidarna odgovornost u slučaju podjele trgovačkih društava

Odredba članka 550.o ZTD-a sada glasi kako je i prvobitno glasila pa tako društva koja sudjeluju u podjeli odgovaraju ograničeno za sve obveze društva koje se dijeli, i to do iznosa vrijednosti imovine koja je prešla na svakog od njih suglasno planu podjele, umanjeno za obveze koje su pojedinome društvu dodijeljene suglasno planu podjele. 

  • Novosti kod društava s ograničenom odgovornošću

Uvodi se pojam poslovni udio pa je tako sada d.o.o. trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba uplaćuju poslovne udjele u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. 

Važna izmjena odnosi se i na obvezu usklađenja temeljnog kapitala s eurom te je sada izrijekom propisano da prilikom prijenosa poslovnih udjela nije potrebno provesti usklađenje.

Nadalje, sadržaj društvenog ugovora sada treba sadržavati OIB osnivača, a radi uklanjanja nesigurnosti sada je izrijekom propisano da osnivači nemaju obvezu davanja izjave o neosuđivanosti. 

Kao i kod dioničkog društva, mjere ograničavanja raspolaganja imovinom i osuda za kazneno djelo utječu na članstvo u upravi ili nadzornom odboru.

  • Prekogranična pripajanja, spajanja, podjele i preoblikovanja 

Izmjenama su uvedena rješenja iz Direktive (EU) 2019/2121 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, pripajanja, spajanja i podjela, s ciljem zadržavanja pravne osobnosti društava upisom u sudski registar nakon prekograničnog postupka. 

Uslijed izmjena ZTD-a, bilo je potrebno izmijeniti i odgovarajuće odredbe Zakona o sudskom registru, kako bi one slijedile izmjene u ZTD-u. Kako sukladno ZTD-u osobe s nepodmirenim dugovanjima ne mogu osnovati društvo, tako prilikom osnivanja društva iste više neće morati dostaviti izjavu o nepostojanju dugovanja, već će se izjava zamijeniti potvrdom o stanju duga koja će se po službenoj dužnosti razmjenjivati između sudskog registra i Ministarstva financija (Porezne uprave). 

Margareta Piskač