Skip to main content

Pandemija koronavirusa (COVID-19) potaknula je hrvatske sudove da u parničnim postupcima započnu s praksom održavanja ročišta na daljinu, uz korištenje audiovizualnih uređaja. 

Pandemija koronavirusa (COVID-19) i mjere koje su donesene u svrhu njezinog suzbijanja, značajno su utjecale na rad sudova i klasično održavanje ročišta. 

S obzirom na to da je veliki broj mjera donesenih u svrhu suzbijanja pandemije koronavirusa  utjecao ograničavajuće na mogućnost kretanja i fizičkog okupljanja osoba na jednom mjestu, a samim time i na redovito održavanje ročišta u sudskoj zgradi uz fizičku prisutnost sudionika postupka, sudovi su iskoristili mogućnost sadržanu u Zakonu o parničnom postupku i započeli s održavanjem ročišta na daljinu. 

Za potrebe prisustvovanja ročištima na daljinu potrebno je osigurati sljedeće preduvjete:

  • pristup računalu,
  • pristup internetu,
  • kameru i mikrofon.

Samo ročište na daljinu u pravilu se provodi korištenjem jedne od digitalnih platformi, kao što su to npr. Microsoft Teams, Zoom, Jitsi Meet, Skype, itd.

Prema našem dosadašnjem iskustvu u zastupanju stranaka na ročištima na daljinu, ovakav način održavanja ročišta ima dvije osnovne prednosti u odnosu na klasično održavanje ročišta:

  • mogućnost ostvarivanja pristupa na ročište neovisno o lokaciji na kojoj se osoba nalazi,
  • ušteda na troškovima putovanja, a samim time i nešto manji odvjetnički troškovi.

S druge strane, ovakav način održavanja ročišta otvara i određene probleme, poput saslušanja svjedoka i mogućeg nedopuštenog utjecaja na njegov iskaz, o kojima će se zasigurno voditi stručna rasprava u budućnosti. 

Filip Dmitrašinović