Povodom obilježavanja 16 godina rada TSG Advokatske kancelarije Tomić Sinđelić Groza, Martina Prpić i Danijela Simeunović prisustvovale su međunarodnoj konferenciji održanoj 26. listopada 2016. godine u Beogradu, Srbija, u organizaciji TSG Advokatske kancelarije. Konferencija je održana pod radnim naslovom „Primena međunarodnih standarda u srpskom ugovornom pravu i međunarodni pregovori“ i bavila se temama ugovornog prava sa stajališta srpskog prava (prednacrt Srpskog građanskog zakonika i Zakon o obligacijskim odnosima), međunarodnog prava (Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe) i poredbenog prava (njemačko, talijansko, slovensko i hrvatsko pravo).